Kursevi knjigovodstva i računovodstva

 

 

Kursevi računovodstva su u malim grupama do 10 polaznika

Šta nude naši kursevi

Kroz praktičnu primjenu upoznat  ćemo Vas sa knjiženjem dokumentacije putem knjigovodstvenog softvera. Primjenom praktičnog treninga polaznici će imati priliku da steknu određena znanja iz oblasti finansijskog računovodstva. Osim knjiženja dokumentacije kroz finansijsko računovodstvo polaznici će imati priliku da se upoznaju sa glavnom knjigom, analitičim i sintetičkim bruto bilansom, te karticama kupaca i dobavljača.

 

Knjženje dokumentacije prožima se kroz sljedeće nivoe

Teme kursa za Nivo 1

- Uvod u računovodstvo
- Kontni plan
- Fakturisanje
- Ulazne fakture
- Izlazne fakture
- Izvodi
- Blagajna

Cilj ovog kursa je da se polaznik upozna sa načinom rada finansijskog knjigovodstva (glavna knjiga povezana sa sintetičkim knjigovodstvom, analitičkim knjigovodstvom, kupcima, dobavljačima itd). Nastava će se praktično održavati kroz knjigovodstveni softver, Na ovom nivou polaznici će se upoznati i sa kontnim planom preduzeća te će se održavati praktične vježbe na knjiženju ulaznih faktura, izlaznih faktura te obračun PDV-a

Počinje: 20 februar
Završava: 19 mart
Termini: četvrtkom
Vrijeme: 18:00 do 21:15
Broj časova: 20
Cijena: 250 KM
Studenti: -20%


 

 Teme kursa za Nivo 2

Salna sredstva
 - Nabavka stalnih sredstava
 - Prodaja stalnih sredstava
 - Rashod stalnih sredstava
 - Obračun amortizacije

Maloprodaja
 - Kalkulacije
 - Razduženje robe iz prodavnice
 - Nivelacije

Veleprodaja
 - Nabavka i prodaja robe

Cilj kursa Nivo 2 je upoznati polaznike sa nabavkom, prodajom, rashodom te obračunom amortizacije stalnih sredstava. Osim finansijskog knjigovodstva polaznici će imati priliku da se upoznaju sa praćenjem robe i zaliha kroz materijalno odnosno robno knjigovodstvo, tj kroz robno knjigovodstvo radit će se vježbe oko nabavke, razduženja sirovina, materijala, robe itd. Također polaznici će biti upoznati sa trgovačkom knjigom preduzeća koja se bave sa nabavom i prodajom robe na malo (maloprodaja i veleprodaja)

Počinje: 26 februar
Zavšava: 25 mart
Termini:
  srijedom
Vrijeme: 18:00 do 21:15
Broj časova:
20
Cijena:
250 KM


 

Teme kursa za Nivo 3

- Avansni računi
- Obračun PDV-a
- Putni nalozi
- Cesija
- Kompenzacija
- Obračun plata
- Ugovor o djelu
- Autorski honorar

Na nivo 3 kroz knjigovodstveni softwer radit ćemo obračun i kontiranje plata. Kroz obračun plata susretat ćemo se sa:
- Zakonom o porezu na dohodak FBiH
- Pravilnikom o primjeni zakona poreza na dohodak
- Praktičnim knjiženjem avansnih faktura
- Izradom i knjiženjem blagajne
- Izradom i knjiženjemcesije, kompezacije
- Obračunom i knjiženjem ugovora o djelu i autorski honorarima

Počinje
Završava
Termini
Vrijeme: 18:00 do 21:15
Broj časova: 20
Cijena: 250 KM


 

Teme kursa za Nivo 4

Knjiženje po vrstama djelatnosti
 - Uslužne djelatnosti (građevinska djelatnost, autoprevoznici, vođenje poslovnih knjiga....)
 - Trgovinska djelatnost
 - Nabavka i prodaja nekretnina
 - Završni obračuni

Cilj nivoa 4 je upoznati plaznike sa finansijskim knjigovodstvom po vrstama djelatnosti. Osim knjiženja kroz knjigovodstveni softver polaznici će imati priliku da se upoznaju sa bruto bilansom preduzeća, te analitičkim karticama glavne knjige i završnim obračunima.

Počinje:
Završava:
Termini:
Vrijeme: 18:00 do 21:15
Broj časova: 20
Cijena: 250 KM


 

Teme kursa za Neprofitne organizacije

- Neprofitne organizacije

Kroz praktične primjere polaznici će se upoznati sa radom neprofitnih organizacija, praktični primjeri se svode na ulazne fakture, izlazne fakture, izvode, blagajna, plate itd... što će omogućiti izradu završnog obračuna na osnovu bruto bilansa neprofitne organizacije.

Počinje:
Završava:
Termini:
Vrijeme: 18 do 21:15
Broj časova: 20
Cijena: 300 KM


 

Svaki nivo računovodstva traje po 20 časova
Studenti na prvi upisani kurs imaju 20% popusta od pune cijene.


 

 

 

KEIKO learning center je na Grbavici. Informacije možete dobiti svakim radnim danom od 11 do 17 sati. 

Adresa: Radnička bb, Novo Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Tel: 033 810 176, 061 945 888, Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.